Da biste videli plan rada konferencije kliknite na dugme Plan rada konferencije
POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET
"Union – Nikola Tesla" Univerziteta u Beogradu
i
MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE


organizuju
Međunarodnu naučnu konferenciju
„PRAVO 2018 – Aktuelni problemi prava i pravne nauke“
u Beogradu 4. i 5. maja 2018.

Naučni odbor konferencije
  Prof. dr Vladan KUTLEŠIĆ, Predsednik, Poslovni i pravni fakultet „Union – Nikola Tesla” Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
  Prof. dr Zoran JEROTIJEVIĆ, Poslovni i pravni fakultet „Union – Nikola Tesla” Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
  Prof. dr Dragan ČOVIĆ, Poslovni i pravni fakultet „Union – Nikola Tesla” Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija
  Prof. Ervin BELOWICS, Ph.D., Faculty of Law and Political Sciences, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary
  Prof. Artur G. BEZVERHOV, Ph.D., Law Faculty, Samara National Research University “S. P. Korolev”, Samara, Rusija
  Prof. Dragan BOLANČA, Ph.D., Law Faculty, Split University, Split, Hrvatska
  Prof. dr Seda GASPAEYAN, Yerevan State University, Yerevan, Jermenija
  Prof. Carlos Flores JUBERIAS, Ph.D., Law Faculty, Valensia University, Valensia, Španija
  Prof. JUDr. Jozef Kuril, C.Sc., VŠEMVS, Bratislava, Slovačka
  Prof. Dae-Kyu YOON, Ph.D., Kyungnam University, Masan, The Institute for Far Eastern Studies, Seoul, Južna Koreja
  Prof. Olga NESTERCHUK, Ph.D., Peoples' Friendship University of Russian, Moscow, Rusija
  Prof. Bello Akeem OLAJIDE, Ph.D., Public Law Department, University of Lagos, Lagos, Nigerija
  Prof. Kevin OZGERCIN, Ph.D., Department of Politics, Economics, and Law, State University of New York, Old Westbury, New York, SAD
  Prof. Valeria PIERGIGLI, Ph.D., Law Faculty, Siena University, Siena, Italija
  Prof. Ewa SALKIEWICZ-MUNNERLYN, Ph.D., Spoleczna Akademia Nauk (SAN) in Lodz, Lodz, Poljska
  Prof. dr Olga SELEZNOVA, Faculty of Law, Bukovina University, Chernivtsi, Ukrajina
  Prof. Dmitri SHORNIKOV, Ph.D., Law Faculty, Irkutst State University, Irkutsk, Rusija
  Prof. Miodrag SIMOVIĆ, Ph.D., Law Faculty, Banja Luka University, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  Prof. dr Branko VUČKOVIĆ, European University “Brčko District”, Brčko, Bosna and Hercegovina
  Prof. dr Vesna VUČKOVIĆ, Ph.D., Faculty for Maditerranean Business Studies, “Adriatik” University, Bar, Tivat, Crna Gora
  Ass. Prof. Mihai Cristian Apostolache, Ph.D., Petroleum-Gas University, Ploiesti, Rumunija
  Ass. Prof. Anna V. DENISOVA, Ph.D., Law Faculty, Samara National Research University “S. P. Korolev”, Samara, Rusija
  Ass. Prof. Vadim H. HILYUTA, C.Sc., Law Faculty, Yanka Kupala State University of Grodno, Grodno, Belorusija
  Docent Živanka MILADINOVIĆ BOGAVAC, Ph.D., Poslovni i pravni fakultet „Union – Nikola Tesla” Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

Organizacioni odbor konferencije
  Prof. dr Milija BOGAVAC – Predsednik
  Prof. dr Vladimir STOJANOVIĆ
  Prof. dr Isidor JEVTOVIĆ
  Prof. dr Nada ŽIVANOVIĆ
  Prof. dr Zoran ČEKEREVAC
  Prof. dr Vladimir KUTLEŠIĆ
  Prof. dr Zoran JEROTIJEVIĆ
  Mr Milanka BOGAVAC, MBA.
  Mr Aleksandar MATIĆ, LL.M

Cilj konferencije
U naše vreme svet se, više nego ikada pre, suočava sa mnoštvom izazova, od kojih neki predstavljaju ozbiljnu pretnju samom opstanku čovečanstva. Međunarodni i unutrašnji oružani sukobi, razvoj i masovno skladištenje nuklearnog i drugih oružja za masovno uništenje, međunarodni terorizam, prekogranični organizovani kriminal, propadanje životne sredine, kršenje ljudskih prava i sloboda širom planete, poplava izbeglica i slično, samo su neki među njima.
Sa druge strane vidan je novi razvoj međunarodne ekonomske, tehničke i druge saradnje. Beleže se novi socijalni i drugi odnosi unutar država. Aktuelna su i pitanja koja se tiču problema suverenosti država u globalizovanom svetu.
Sve to zahteva odgovore sa pravne tačke gledišta. Tako npr. pronalazak i brzi razvoj korišćenja bespilotnih letelica (dronova) otvara mnoge dileme. S druge strane, može se očekivati nezadrživi razvoj kosmičkog prava, usled činjenice da ćemo se vrlo brzo suočiti sa do sada nezabeleženim naporima u pogledu istraživanja, osvajanja i upotrebe svemira i nebeskih tela. Već godinama je otvoreno pitanje reforme Ujedinjenih nacija i nekih drugih međunarodnih organizacija. Pojavili su se neki novi zločini i u nacionalnom i u međunarodnom pravnom poretku.
Konferencija će biti prilika da naučnici iz raznih država i iz raznih oblasti prava čuju jedni druge, razmene poglede i predloge, ukažu na najvažnije probleme savremenog prava, ujedine se u predlaganju odgovarajućih rešenja.
Zbirka radova ne samo da će omogućiti da stavovi i argumenti učesnika Konferencije postanu dostupni najširem krugu naučne, stručne, političke i druge publike, već će takođe predstavljati korak u razvoju saradnje u raznim oblastima prava i pravne nauke.

Tematske oblasti – Sekcije Konferencije
 • Međunarodno poslovno pravo
 • Ljudska prava sa međunarodno pravnog aspekta
 • Diplomatija kroz vekove
 • Međunarodno pravni aspekti klimatskih promena i ugrožavanje životne sredine
 • Obligaciono pravna zaštita prometa nepokretnosti
 • Pravni aspekti i prevencija vršnjačkog nasilja
 • Globalizacija sa aspekta demografskih promena i migracionih kretanja
 • Ustavno pravna zaštita položaja žena u savremenom društvu i rodna ravnopravnost
 • Savremene tendencije u razvoju kiber prava
 • Značaj prava osiguranja za podsticanje privrednog rasta.

Radni (govorni) jezici Konferencije
engleski srpski ruski

Jezici na kojima se šalju i objavljuju radovi
engleski srpski

Važni datumi
15. mart 2018. Poslednji dan za slanje radova i prijava za učešće
30. mart 2018. Autori će biti obavešteni o tome da li je njihov rad prihvaćen za konferenciju i da li je potrebno korigovati ga
15. april 2018. Poslednji datum za slanje konačne verzije rada

Važni kontakti
Prof. dr Zoran Čekerevac P2018s@ppf.edu.rs
Docent Živanka Miladinović Bogavac, PhD zivankamiladinovic@gmail.com
Mr Aleksandar Matić aleksandarmatic.fpim@gmail.com
Poslovni i pravni fakultet
Knez Mihailova 33
11000 Beograd
tel. +381 11 8232-427
fax +381 11 8232-427

Okvirni program konferencije
Dan 1.
4. maj 2018, Petak
Registracija učesnika
Zvanično otvaranje konferencije
Plenarna sesija
Pauza za ručak
Rad u sekcijama
Večera - banket
Day 2.
5. maj 2018, Subota

Rad u sekcijama
Koktel pauza
Nastavak rada u sekcijama
Zaključci, utisci i poruke konferencije
Zatvaranje konferencije

Načini učestvovanja na konferenciji
1. In absentia
To znači da autor može učestvovati i samo slanjem rada.
U tom slučaju, rad će biti pregledan. Apstrakt rada će biti objavljen u Zborniku rezimea, a ceo članak u FBIM Transactions.
U takvom slučaju autori neće imati nikakvu finansijsku obavezu prema Organizatoru Konferencije (rad se publikuje bez naknade za učešće).

2. Lično učešće sa radom
Pravi cilj Konferencije je da što više autora radova lično učestvuje, uživo prezentujući svoje radove drugima. To će im omogućiti da se obrate ostalima, da odgovore na pitanja, razmene ideje i iskustva itd.
Ovo učešće vezano je na određene troškove. Više o tome u delu „Prevoz, smeštaj i kotizacija“.

3. Lično učešće bez rada
Moguće je i lično učestvovati bez rada, samo putem prisustvovanja Konferenciji, učešća u diskusiji, dobijanja zbirke radova i slično. Oni koji se opredele za ovaj vid učešća imaće ista prava i obaveze kao i učesnici sa radovima, osim što iz jasnih razloga neće prezentovati svoj rad, niti će on biti objavljen.

Uputstva autorima
Broj radova po autoru - Jedan učesnik konferencije može da se pojavi kao autor u najviše dva rada, jednom kao prvi autor i jednom kao drugi autor, ili ukupno dva puta kao drugi autor.

Radovi mogu da budu napisani na engleskom ili srpskom (ili srodnom) jeziku.
Maksimalan broj autora jednog rada je 2. (Broj autora po radu je po pravilu jedan. U opravdanim slučajevima prihvatljiva su dva koautora, ali ne više od dva.)
Tekst procesor: Microsoft Word 2007 ili noviji
Format: A4 (210 mm x 297 mm)
Sve margine: 2,5 cm
Tabulator: 1 cm
Razmak linija: 1,15 linija
Font teksta rada: Arial, Normal, 10pt.
Fusnote: Autor(i)’ puno ime(na), titule, poslodavac, E-mail i adresa svakog autora, Arial, Normal, 9 pt.
Dužina članka: 7 – 12 stranica (približno 25.000 – 40.000 karaktera sa blank karakterima)
Naziv rada: UPPERCASE, Arial, Cambria, Bold, 24pt.
Title of the article: UPPERCASE, Arial, Cambria, Bold, 18pt.
Autori: Imena i prezimena autora; autori razdvojeni zarezom, Cambria, Bold, 14 pt.
Apstrakt (na srpskom): 200-250 reči, Arial, Italic, 10 p, na početku rada
Abstract (in English): 200-250 words, Arial, Italic, 10 p, after the Apstrakt
Ključne reči: Posle Abstract-a, 5 to 8 ključnih reči na srpskom, Italic, 10 p.
Keywords: After the Ključne reči, 5 to 8 keywords, Italic, 10 p.
Naslov poglavlja: UPPERCASE, Arial, bold, 12 p.
Naslov potpoglavlja: Sentence case, Arial, bold, 12p.
Treći nivo naslova: Sentence case, Arial, 10pt, Bold
Citirani radovi: APA Style, Arial, 10pt, Normal, spisak citiranih radova se postavlja na kraju rada
Fusnote: Arial, 9pt, Normal
Prijava i dostavljanje radova
Prijavu i rad treba dostaviti zajedno imejlom na adresu: P2018s@ppf.edu.rs
Uz svaki rad treba dostaviti njegovu prijavu. Jednim mejlom se prijavljuje jedan rad
Model
Šablon za izradu rada može se preuzeti sa: http://meste.org/L2018_files/Template_Ls.docx

Važne napomene
Prvi autori su dužni da dostave rad i prijavni obrazac. Izuzetno, prvi autor može da ovlasti drugog autora ili treće lice da u njegovo ime dostavi rad i prijavu rada.

Prijava i rad
Prijava se može preuzeti na adresi: http://meste.org/L2018_files/Prijava.docx
Prijava i rad se dostavljaju zajedno na adresu: P2018s@ppf.edu.rs do 15. marta 2018.

Obaveštenje o prihvatanju rada
Autori će biti obavešteni o tome da li je njihov rad prihvaćen najkasnije 30. marta 2018.

Detaljan program konferencije
Detaljan program rada konferencije će biti objavljen do 20. aprila 2018.

Transport, smeštaj, kotizacija
Organizacija i troškovi prevoza
Učesnici putuju u sopstvenoj organizaciji i na svoj trošak.

Smeštaj
Troškovi smeštaja idu na račun učesnika
Za učesnike koji to zatraže, Organizator će rezervisati hotelski smeštaj.
O mogućnostima smeštaja učesnici će putem elektronske pošte biti obavešteni do 20. aprila 2018. imejlom. Takođe, učesnici mogu da koriste i onlajn servise, npr.: booking.com, trivago.com, hotels.com, hotelhunter.com or similar.

Kotizacija
Participacija za učešće na konferenciji iznosi 7.000 RSD po učesniku konferencije i pokrivaće deo troškova organizacije, Zbornik rezimea na DVD-u, osveženja tokom pauza i večeru sa banketom.

Kotizacija je po autoru, ne po članku
Tako, ako su na jednom radu dva autora i oba fizički prisustvuju na konferenciji, svaki od njih plaća svoju kotizaciju.
Nasuprot tome, ako jedan autor lično učestvuje u radu konferencije, on plaća samo jednu kotizaciju.

Učesnici koji ne prisustvuju radu konferencije (samo šalju svoj rad) oslobođeni su kotizacije, a ukoliko žele Zbornik rezimea, plaćaju 2200 RSD + poštanske troškove.

Ručak (4. maj 2018.)
Cena ručka je 1800 RSD.

Uputstvo za plaćanje
Uplatnica za plaćanje se nalazi na URL: http://www.meste.org/L2018_files/Uplatnica.pngDizajn: MESTE