FBIM Transactions
Urednik - Zoran Čekerevac

Prijavite rad za publikovanje

Pre prijavljivanja svog rada, molimo vas da proverite da li ste pripremili sve priloge.

Ček lista dokumenata koje treba dostaviti:


Izjava o originalnosti rada i o prenosu autorskih prava na izdavača da:
 • je priloženi rad originalan i da nije ranije publikovan;
 • priloženi rad nije u razmatranju za publikovanje ni u jednom drugom časopisu;
 • za publikovanje rada postoji saglasnost svih koautora, ako ih ima;
 • nema zakonskih i bilo kojih drugih prepreka da rad bude publikovan.
  Kliknite na jedno od sledećih dugmadi da biste preuzeli model izjave u zavisnosti od željenog tipa dokumenta.
Naslovna stranica, koja treba da sadrži:
 • Pun naziv članka (ne više od 12 reči)
 • Ime i prezime autora, odn. imena i prezimena autora ako ih ima više
 • Mesto zaposlenja autora i adresa/e poslodavca/poslodavaca
 • E-mail edresa i broj telefona autora zaduženog za korespodenciju sa FBIM Transactions
 • Kratak naziv rada (sažet i informativan naslov, ne duži od 50 karaktera sa razmacima)
 • Rezime i Abstract
 • Ključne reči i Keywords
 • Kliknite na dugme Title page.docx da preuzmete model naslovnu stranicu.
Manuscript, pripremljen za publikovanje, ali bez podataka koji mogu da autora/e dovedu u vezu sa radom koji prijavljuju.

Kliknite na dugme Template.docx da preuzmete model po kome treba formatirati rad.

Zahvalnice (ako postoji potreba za njima)

Sve tabele - Svaka od tabela treba da bude sačuvana kao poseban .docx fajl i pridodata e-mejl poruci kojom se prijavljuje rad. Svi fajlovi sa tabelama moraju da budu označeni kao "Tabela_" sa rednim brojem tabele u radu, npr. Tabela_1, Tabela_2 itd.

Sve slike i ostali grafički prilozi - Sve slike i drugi grafički prikazi treba da budu priloženi kao posebni fajlovi (.jpg, .gif, .tif ili .png. Svi grafički fajlovi moraju da budu označeni sa "Slika_" i pridodatim rednim brojem slike u radu, npr., Slika_1, Slika_2 itd.

Ako je svaka kućica čekirana vaš rad je spreman za prijavljivanje.
U tom slučaju, molimo vas da pritismete dugme

U slučaju da rad želite da predate kasnije, kompletan rad pošaljite na adresu: fbim.submissions@meste.org

To switch to English, click the icon.


MESTE NGO i FBIM Transactions podržavaju timski rad i posebno međunarodnu naučnu saradnju.

Zato smo posebno spremni da publikujemo radove timova sastavljenih od autora iz dve ili više balkanskih zemalja.