MENADŽMENT 2014 - MANAGEMENT 2014
Rad br.
Work No.
  Auto(i) - Author(s)   Naziv rada - Title
1     Anđelić Svetlana
Kuleto Valentin
  SAVREMENE TENDENCIJE U OBRAZOVANJU IT STRUČNJAKA
CONTEMPORARY TENDENCIES IN EDUCATION OF IT PROFESSIONALS
2     Arsić Dragutin
Jevtović Isidor
Milovanović Dragan
  MENADŽMENT U VANREDNIM - AKCIDENTNIM EKOLOŠKIM SITUACIJAMA
EMERGENCY MANAGEMENT SYSTEM IN ENVIRONMENTAL POLLUTION ACCIDENTS
3     Askin Suat
Ayan Murat
  OBLAST STUDIJA NA KVALITET OBRAZOVANJA U SREDNJIM I VIŠIM ŠKOLAMA U OKRUGU, KAHTA ADIIAMAN
A FIELD STUDY ON EDUCATION QUALITY AND EFFICIENCY IN SECONDARY AND HIGHSCHOOLS IN KAHTA DISTRICT, ADIYAMAN CITY
4     Avakumović Jelena
Avakumović Čedomir
  INTEGRISANI MARKETING MENADŽMENT SISTEM KVALITETA TURISTIČKE DESTINACIJE
INTEGRATED MARKETING MANAGEMENT QUALITY SYSTEM OF TOURIST DESTINATIONS
5     Babić Goran
Bogavac Milija
  UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM U STEČAJU
COMPANY MANAGEMENT IN BANKRUPTCY
6     Badulescu Daniel
Badulescu Alina
  UPRAVLJANJE PREDUZETNIČKOG OBRAZOVANJA U VISOKO OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA: EMPRIJSKA STUDIJA - SLUČAJ NA RUMUNSKIM STUDENTIMA U POSLOVNOJ ADMINISTRACIJI
MANAGING ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: AN EMPIRICAL STUDY-CASE ON ROMANIAN MASTER STUDENTS IN BUSINESS ADMINISTRATION
7     Barua Junu
Sraman Emon
  POSPEŠIVANJE POSLOVNE INTELIGENCIJE U BANKAMA KROZ UPRAVLJANJE ZNANJEM - SLUČAJ ŠRI LANKE
FOSTERING BUSINESS INTELLIGENCE IN BANKS THROUGH KNOWLEDGE MANAGEMENT - A CASE OF SRI LANKA
8     Bibliovska Gordana
Bibliovska Ivana
  ТОТАLNI МЕNАDŽМЕNТ KVАLIТЕТА I RАZVОЈ МАKЕDОNSKЕ ЕKОNОМIЈЕ
TOTAL QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AND THE DEVELOPMENT THE REPUBLIC OF MACEDONIA
9     Bižić Vojkan   RAZVOJ KYOKUSHINKAI KARATE SISTEMA SA POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ SPORTSKOG MENADŽMENTA U KYOKUSHINKAI KARATE ORGANIZACIJAMA
DEVELOPMENT OF KYOKUSHINKAI KARATE SYSTEMS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE DEVELOPMENT OF SPORTS MANAGEMENT IN KYOKUSHINKAI KARATE ORGANIZATION
10     Blašković Lucija
Mandušić Dubravka
  RESTRUKTURIRANJE VISOKOOBRAZOVNOG SUSTAVA UVOĐENJEM SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM
RESTRUCTURING HIGHER EDUCATION SYSTEM BY IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT
11     Block Walter   HOW THE MARKET CREATES JOBS, AND THE GOVERNMENT DESTROYS THEM
KAKO TRŽIŠTE STVARA, A DRŽAVA UNIŠTAVA RADNA MESTA
12     Bondarevska Kseniia   DRŽAVNI PROPISI KAO FAKTOR ODRŽIVOG EKONOMSKOG RAZVOJA
STATE REGULATION AS A FACTOR OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
13     Bovan Ana
Mamula Tatjana
  ENERGETSKA EFIKASNOST KAO IZAZOV ODRŽIVOG MENADŽMENTA - SLUČAJ SRBIJE
ENERGY EFFICIENCY AS A SUSTAINABLE MANAGEMENT CHALLENGE - THE CASE OF SERBIA
14     Božović Miroslav
Davidović Branko
Jovanović Aleksandar
  INTEGRISANI PRISTUP TOKOVIMA U LANCU SNABDEVANJA
AN INTEGRATED APPROACH TO THE FLOWS IN SUPPLY CHAINS
15     Brezhneva Ekaterina   RAZVOJ MEHANIZMA ORGANIZACIONOG FINANSIRANJA INVESTICIONIH PROJEKATA
DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL FINANCING MECHANISM OF INVESTMENT PROJECTS
16     Cihovska Viera   EVROPSKI MARKETING – POJAM ZA EFIKASNU IZMENU JEDNOG TRŽIŠTA EVROPSKE UNIJE
EUROPEAN MARKETING - CONCEPT FOR EFFICIENT EXCHANGE OF THE SINGLE MARKET OF THE EUROPEAN UNION
17     Cucović Anita   MENADŽER I LIDER U MENADŽMENTU ZNANJA
MANAGERS AND LEADERS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT
18     Cvetković Kristina
Arsić Ljiljana
Milićević Zoran
  UNAPREĐENJE GLOBALNE KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI
IMPROVING GLOBAL COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN SERBIA
19     Čeganjac Zoran
Đuričić Milan
Ivković Slavko
  ASPEKTI KORISNE GREŠKE I NJEN UTICAJ NA EFIKASNOST U SVAKODNEVNOM DELOVANJU
ASPECTS OF USEFUL ERROR AND ITS INFLUENCE ON EVERYDAY OPERATION EFFICIENCY
20     Čekerevac Petar
Čekerevac Zoran
  BITCOIN – PREDNOSTI I RIZICI
BITCOIN - BENEFITS AND RISKS
21     Čekerevac Zoran
Dvorak Zdenek
Čekerevac Petar
  INTERNET SIGURNOST U SVETLU OTKRIĆA EDVARDA SNOUDENA
INTERNET SECURITY IN LIGHT OF EDWARD SNOWDEN'S REVELATIONS
22     Čuturić Simeun   PONAŠANJE LJUDI U ORGANIZACIJI (ORGANIZACIONO PONAŠANJE)
BEHAVIOR OF PEOPLE IN THE ORGANIZATION (ORGANIZATIONAL BEHAVIOR)
23     Ćosić Dragan
Vukajlović Vladimir
  UPRAVLJANJE MEDIJIMA U KRIZNIM SITUACIJAMA – STUDIJA SLUČAJA: RAT U AVGANISTANU
MEDIA MANAGEMENT IN CRISIS SITUATIONS - A CASE STUDY: WAR IN AFGHANISTAN
24     Ćosić Marko
Lekić Nemanja
Rajković Mile
  SPECIFIČNOSTI MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U SPORTSKIM KLUBOVIMA
SPECIFICITY OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN SPORT CLUBS
25     Ćurčić Radmila   FINANSIJSKA I NEFINANSIJSKA PODRŠKA MSPP U SRBIJI: KRITIČKA ANALIZA
FINANCIAL AND NON-FINANCIAL SUPPORT OF SMEE IN SERBIA: CRITICAL ANALYSIS
26     Ćuzović Sreten   FRANŠIZING U FUNKCIJI RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA I REINDUSTRIJALIZACIJE SRBIJE SA POSEBNIM OSVRTOM NA FIAT AUTOMOBILI SRBIJA (FAS)
FRANCHISING IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP AND SERBIAN REINDUSTRIALIZATION WITH SPECIAL REFERENCE TO THE FIAT CARS SERBIA (FAS)
27     Danko-Yutish Nadiya   INOVATIVNI MEHANIZMI REGULACIJE MEĐUREGIONALNE DRUŠTVENO - EKONOMSKE ASIMETRIJE U UKRAJINI
INNOVATIVE MECHANISMS OF REGULATION OF INTERREGIONAL SOCIO-ECONOMIC ASYMMETRY IN UKRAINE
28     Dašić Dejan
Radisavljević Nikola
  BRENDIRANJE IDEJA U FUNKCIJI EKONOMSKOG PROSPERITETA
BRENDING IDEAS AS A FUNCTION OF ECONOMIC PROSPERITY
29     Davidović Branko
Božović Miroslav
Jovanović Aleksandar
  TENDENCIJE RAZVOJA SNABDEVANJA LANACA U MULTIKANALNOJ DISTRIBUCIJI
TENDENCIES OF DEVELOPING THE SUPPLY CHAINS IN MULTI-CHANNEL DISTRIBUTION
30     Domazet Ivana
Hanić Hasan
Hanić Azra
  TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA CRM-KAM KONCEPTA - FAKTOR KONKURENTNOSTI FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA
TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE OF CRM KAM CONCEPT - FACTOR OF FINANCIAL INSTITUTIONS COMPETITIVENESS
31     Drebit Galina   EKONOMSKA PRIRODA NOVČANIH TOKOVA I NJIHOVO MESTO U KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU FINANSIJAMA
ECONOMIC NATURE OF CASH FLOWS AND THEIR PLACE IN CORPORATE FINANCE MANAGEMENT
32     Đorđević Branislav   ZAŠTO BI RIGIDNI IZVRŠIOCI TREBALO DA OBRATE PAŽNJU NA MENADŽMENT TEORIJU
WHY WOULD RIGID EXECUTORS LOOK ON THE MANAGEMENT THEORY
33     Đuričić Milan
Babić Goran
  Z- SKOR KAO POKAZATELJ USPEŠNOSTI I STABILNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA
Z-SCORE AS AN INDICATOR OF SUCCESS AND STABILITY OF COMPANY OPERATIONS
34     Eshugova Svetlana   TESTIRANJE STRESA KAO KLJUČNI INSTRUMENT U MENADŽMENTU RIZIKA
STRESS TESTING AS A KEY TOOL IN RISK MANAGEMENT
35     Filip Stanislav
Machovič Peter
Kollar Vojtech
  SARADNJA INSTITUCIJA PRI MIGRACIJAMA I AZILU U EU I SLOVAČKOJ REPUBLICI U VEZI SA NJENIM PRISTUPANJEM EU
INSTITUTIONAL COOPERATION IN MIGRATION AND ASYLUM IN EU AND IN SLOVAK REPUBLIC IN CONNECTION WITH ITS ACCESSION TO EU
36     Funda Goran
Franić Barbara
Večei-Funda Valerija
  OBRAZOVANJE MENADŽERA UZ POMOĆ INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA
EDUCATION OF MANAGERS USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
37     Gegovska-Zajkova Sonja
Kiteva Rogleva Nevenka
Fustik Vangel
  USKLAĐIVANJE ORGANIZACIONE POSLOVNE STRATEGIJE I PROJEKAT METODA UPRAVLJANJA
THE ALIGNMENT OF THE ORGANIZATIONAL BUSINESS STRATEGY AND PROJECT MANAGEMENT METHODS
38     Gijić Nebojša
Jerotijević Zoran
Matić Aleksandar
  PRAVNA ZAŠTITA BRENDA
LEGEL PROTECTION OF THE BRAND
39     Glavinov Aleksandar
Kozarev Atanas
Taneski Nenad
  REDEFINISANJE SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KRIZAMA U MAKEDONIJI
REDEFINING SYSTEM FOR CRISIS MANAGEMENT IN REPUBLIC OF MACEDONIA
40     Glumac Stanislav   BUDUĆNOST I ZNAČAJ ALTERNATIVNIH GORIVA
FUTURE AND THE IMPORTANCE OF ALTERNATIVE FUELS
41     Goncharuk Yana   UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM TOKOVIMA U AGRARNIM FIRMAMA REGIONA
FINANCIAL FLOWS MANAGEMENT IN AGRARIAN ENTERPRISES OF THE REGION
42     Gorditsa Tetyana   BANKING SERVIS: KONCEPTUALNI PRISTUP
BANKING SERVICE AND BANKING SERVICES: A CONCEPTUAL APPROACH
43     Gozora Vladimir   EKONOMSKE SIGURNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
ECONOMIC SECURITY OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
44     Grebović Sreten
Grebović Marko
  UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVENA INFORMACIJA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA I METODE FORMIRANJA FINANSIJSKIH INFORMACIJA
MANAGERIAL- ACCOUNTING INFORMATION IN MODERN BUSINESS ENVIRONMENT AND THE METHODS FOR CREATION OF FINANCIAL INFORMATION
45     Grujić Vladimir
Lazić Dragan
  ZNAČAJ PRIMENE KRIZNOG MENADŽMENTA U PRIPREMI PILOTA ZA REŠAVANJE KRIZNE SITUACIJE U VAZDUHU
THE SIGNIFICANCE OF THE CRISIS MENAGEMENT IMPLEMENTATION IN PREPARATION OF THE PILOT FOR SOLVING CRITICAL SITUATIONS IN FLIGHT
46     Grygorkiv Vasyl
Verstiak Andrii
Grygorkiv Mariia
  TRŽIŠNA ANALIZA SISTEMA ZA PLANIRANJE RESURSA SA FOKUSOM NA UKRAJINU
MARKET ANALYSIS OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEMS WITH THE FOCUS ON UKRAINE
47     Hanić Aida   FINANSIJSKI MENADŽMENT U OSIGURANJU
FINANCIAL MANAGEMENT IN INSURANCE
48     Ikonić Marko
Pavlović Zoran
  POTPUNO UPRAVLJANJE PREDUZEĆEM I POSTIZANJE POSLOVNE IZVRSNOSTI
FULLY ENTERPRISE MANAGEMENT AND ACCOMPLISHMENT OF BUSINESS EXCELLENCE
49     Ivanković Svetlana
Stojanović Vladimir
  IMPLEMENTACIJA INTELEKTUALNOG KAPITALA
IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL CAPITAL
50     Jankulović Aleksandar
Stamatović Milan
  ANALIZA UTICAJNIH FAKTORA NA VLASNIKA - UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA FIRME
ANALYSIS OF INFLUENCE FACTORS ON THE OWNER - FIRM PERFORMANCE MANAGEMENT
51     Janjušević Ljubinko
Hadžić Pavle
Radosavljević Miroslav
  UPRAVLJANJE FLEKSIBILNOM PROIZVODNJOM I ULOGA ROBOTA U NJOJ
CONTROL OF FLEXIBLE PRODUCTION AND ROLE OF ROBOTS IN IT
52     Jelezov Emil
Malinova Elisaveta
Kirilova Gergana
  PROCENA UTICAJA ŽIVOTNE SREDINE TRANSPORTA
EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL INFLUENCE OF TRANSPORT
53     Jelić Miloje A.
Đurović Jasminka
Jokić Aleksandar
  ZNAČAJ BANKARSKOG MENADŽMENTA
IMPORTANCE OF BANKING MANAGEMENT
54     Jevtić Bisera   AKADEMSKA SREDINA I AKADEMSKO(NE)POSTIGNUĆE
ACADEMIC EVRIOMENT AND ACADEMIC SUCCESS (AND FAILURE)
55     Jovanović Ivan
Lutovac Mitar
Radoman Dragan
  STABILNOST I BEZBJEDNOST POSLOVNOG INFORMACIONOG SISTEMA
STABILITY AND SAFETY OF THE INFORMATIONAL BUSINESS SYSTEM
56     Jovićević Ratimir
Kovačević Milica
Raičević Milica
  NOVA PARADIGMA MARKETINGA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA
NEW MARKETING PARADIGM FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
57     Jovišić Mirjana
Jovišić Aleksandra
Jovanović Ivan
  FINANSIJSKA ANALIZA DIREKCIJE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA
FINANCIAL ANALYSIS OF BELGRADE PUBLIC AGENCY FOR LAND DEVELOPMENT
58     Kešetović Želimir
Toth Ivan
Toth Marko
  KRIZNO PLANIRANJE U OBRAZOVNO VASPITNIM USTANOVAMA
CRISIS PLANNING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
59     Kirova Antoaneta   ULOGA INTERNACIONALNOG TRANSPORTA U REALIZACIJI STRANE TRGOVINE
THE ROLE OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT IN FOREIGN TRADE REALIZATION
60     Kiteva Rogleva Nevenka
Gegovska-Zajkova Sonja
Fustik Vangel
  LIDERSKE VEŠTINE MLADIH PROFESIONALACA U INDUSTRIJI I DRUGIM INSTITUCIJAMA - STUDIJA SLUČAJA ZA MASTER STUDENTE
LEADERSHIP SKILLS OF THE YOUNG PROFESSIONALS IN INDUSTRY AND OTHER INSTITUTIONS - A CASE STUDY FOR MASTER STUDENTS
61     Kjosev Sasho
Eftimov Ljupčo
  PLANIRANJE ODRŽIVOG RAZVOJA – SLUČAJ MAKEDONIJE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLANNING – THE CASE OF MACEDONIA
62     Kluska-Nowicka Małgorzata    PRAKTIČNI ASPEKT KONCEPTA AUTENTIČNOG LIDERSTVA NA SREDNJEM NIVOU MENADŽMENTA U POLJSKOJ
PRACTICAL ASPECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP CONCEPT AT MEDIUM LEVEL OF MANAGEMENT IN POLAND
63     Kolev Petar
Todorova Daniela
Gergova Nina
  INTERNET UČENJE I VEZA SA VAŽNIM POSLOVNIM CILJEVIMA OBRAZOVANJA NA TODOR KABLESHKOV SAOBRAĆAJNOM UNIVERZITETU
E-LEARNING AND THE LINK WITH THE BUSINESS – IMPORTANT GOALS OF EDUCATION AT TODOR KABLESHKOV UNIVERSITY OF TRANSPORT
64     Kontić Ljiljana   STRATEGIJSKI PRISTUP DRUŠTVENO ODGOVORNOM PONAŠANJU PREDUZEĆA
STRATEGIC APPROACH TO CORPORATE RESPONSIBILITY
65     Kozarev Atanas   MENADŽMENT POVERLJIVIM INFORMACIJAMA U USLOVIMA KRIZE SA POSEBNIM OSVRTOM NA AKTUELNE MODELE U OVOJ OBLASTI U REPUBLICI MAKEDONIJI
MANAGING WITH CLASSIFIED INFORMATION IN CONDITIONS OF CRISES, WITH SPECIAL FOCUS ON CURRENT MODEL IN THIS AREA IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
66     Kushlak Elena   PROBLEMI FINANSIJSKE KONTROLE LOKALNE VLASTI
ACTUAL PROBLEMS OF FINANCIAL CONTROL OF LOCAL GOVERNMENT
67     Laschak V.
Pelipchuk N.
  RELEVANTNOST JAVNOG UTICAJA PREKO FINANSIJSKIH POLUGA U NIVOU POTROŠAČKE CENE I POŠTOVANJE PRAVA POTROŠAČA U UKRAJINI
THE RELEVANCE OF PUBLIC INFLUENCE THROUGH THE FINANCIAL LEVERS IN THE LEVEL OF CONSUMER PRICES AND THE OBSERVANCE OF CONSUMERS RIGHTS IN UKRAINE
68     Lazarov Borislav
Severinova Daniella
  PRIPAJANJE INTEGRISANOG PRISTUPA SREDNJIM ŠKOLAMA
INCORPORATING INTEGRATED APPROACH IN SECONDARY SCHOOL
69     Lebl Aleksandar
Mitić Dragan
  MODEL FINANSIJSKIH TROŠKOVA ANGAŽOVANJA TEHNIČARA U REALIZACIJI POSLOVA NA FAKULTETU
FINANCIAL COST MODEL OF HIRING TECHNICIANS IN TEACHING OPERATIONS AT THE FACULTY
70     Lekić Nemanja
Ćosić Marko
Cvetković Uroš
  ULOGA MARKETINŠKIH KOMUNIKACIJA U KREIRANJU STRATEGIJE RAZVOJA TURISTIČKIH ORGANIZACIJA
THE ROLE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN CREATING DEVELOPMENT STRATEGIES OF TOURISM ORGANIZATIONS
71     Lekić Snežana
Vidas-Bubanja Marijana
Bogetić Srđan
  MOTIVACIJA ZAPOSLENIH KAO POKRETAČKA SNAGA RAZVOJA SAVREMENIH ORGANIZACIJA
EMPLOYEES’ MOTIVATION AS A DRIVING FORCE FOR DEVELOPMENT OF MODERN ORGANIZATIONS
72     Lukić Jelena   UTICAJ GENERALNOG I SPECIFIČNOG ZNANJA NA DECENTRALIZACIJU PRAVA ZA DONOŠENJE ODLUKA
GENERAL AND SPECIFIC KNOWLEDGE IMPACT ON DECENTRALIZATION OF DECISION MAKING RIGHTS
73     Lusková Maria
Dvorak Zdenek
Novak Ladislav
  ZAŠTITA KRITIČNE INFRASTRUKTURE SA STANOVIŠTA TEHNIČKIH STANDARDA
CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION FROM THE VIEW OF TECHNICAL STANDARDS
74     Lutovac Mitar
Jerotijević Zoran
Radoman Kristina
  INOVACIJA ZA BEZBJEDNO SKLADIŠTENJE VODONIKA KAO EKOLOŠKOG ENERGENTA ZA POTREBE INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA
INNOVATION FOR THE SAFE STORAGE OF HYDROGEN AS A FUEL FOR ECOLOGICAL NEEDS OF INDUSTRIAL PLANTS
75     Lypchuk Vasil
Shuvar Bohdan
  PROBLEMI ODRŽIVOG RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG KOMPLEKSA UKRAJINE U SAVREMENOJ EKONOMIJI
PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE IN THE CONTEMPORARY ECONOMY
76     Magdinceva-Sopova Marija
Petroska Angelovska Neda
Ackovska Marija
  SТRЕS МЕNАDŽМЕNТ KАО SТRАТЕGIЈА PОVЕĆАNјA KОNKURЕNТSKЕ PRЕDNОSТI
STRESS MANAGEMENT AS A STRATEGY TO INCREASE COMPETITIVE ADVANTAGE
77     Malobabić Vanja   MENADŽMENT ZNANJA
KNOWLEDGE MANAGEMENT
78     Manylich M. I.
Myroniuk O. V.
  STRATEGIJSKE ANALIZE U SISTEMU MENADŽMENTA
STRATEGIC ANALYSIS IN THE MANAGEMENT SYSTEM
79     Maričić Srđan
Milić Dejan
  ELEKTRONSKI UPIS U SREDNJE ŠKOLE U REPUBLICI SRBIJI - GRAD BEOGRAD -
HIGH SCHOOL ELECTRONIC ENROLLMENT IN REPUBLIC OF SERBIA - CITY OF BELGRADE -
80     Marinicová Maria   SOCIJALINI ASPEKT KORPORATIVNE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI
SOCIAL ASPECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
81     Mihajlov Snežana
Mihajlov Nenad
  SEKTORSKA KOMPARACIJA ZADOVOLJSTVA POSLOM I NAMERE NJEGOVOG NAPUŠTANJA MEĐU ZAPOSLENIMA U SRBIJI
JOB SATISFACTION VS. QUITTING INTENTION AMONG EMPLOYEES IN PRIVATE AND PUBLIC SECTORS IN SERBIA-COMPARATIVE ANALYSIS
82     Milinković Ozrislava
Trmčić Snežana
  UTICAJ RAZLIČITIH MATERIJALA U SISTEMU GRADNJE SPORTSKIH OBJEKATA NA EKOLOŠKE KRITERIJUME I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
INFLUENCE OF DIFFERENT MATERIALS IN THE SYSTEM OF SPORT FACILITIES CONSTRUCTION ON THE ECOLOGICAL CRITERIA AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
83     Milović Boris
Milović Milan
  RAZVOJ MENADŽMENT ODNOSA SA PACIJENTIMA KAO FAKTOR KONKURENTSKE PREDNOSTI ZDRAVSTVENIH USTANOVA
DEVELOPMENT MANAGEMENT RELATIONSHIPS WITH PATIENTS AS A FACTOR OF COMPETITIVE ADVANTAGE OF HEALTHCARE INSTITUTIONS
84     Mirković Vladimir
Knežević Marija
  REŠAVANJE PROBLEMA NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA KAO ESENCIJALNI FAKTOR STABILNOSTI BANKARSKOG SISTEMA
NON-PERFORMING LOANS RESOLUTION AS ESSENTIAL FACTOR OF BANKING SECTOR STABILITY
85     Mohači Tamara
Cvijović Jelena
Bogavac Milanka
  RODNA NEJEDNAKOST NA POZICIJAMA ODLUČIVANJA U SRBIJI
GENDER INEQUALITY IN DECISION-MAKING POSITIONS IN SERBIA
86     Momirović Dragan
Erić Ninoslav
  TEORIJA PRIVREDNOG RASTA - MALTUSOVA „ZAMKA“
THEORY OF ECONOMIC GROWTH- MALTHUS “TRAP”
87     Mykhailovska Oksana   DELOVANJE GLOBALIZACIJE NA NASTANAK I RAZVOJ KRIZE
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF CRISIS
88     Nićin Nevenka
Vasiljević Jelena
  PROCESNE TEORIJE MOTIVACIJE
PROCESS THEORIES OF MOTIVATION
89     Nićin Slobodan
Nićin Nevenka
Grbić Vojislava
  NOVIJI TRENDOVI I PROGRAMI MOTIVACIJE ZAPOSLENIH
RECENT TRENDS AND PROGRAMS APPLIED FOR MOTIVATION OF EMPLOYEES
90     Nikolić Dragoslav
Vladisavljević Radovan
Nikolić Vladan
  MARKETINŠKO REPOZICIONIRANJE KOMPANIJE POD UTICAJEM E – TRGOVINE
MARKETING REPOSITIONING OF COMPANY UNDER THE INFLUENCE OF E – COMMERCE
91     Nikolova Christina   MENADŽMENT STRATEGIJE ZA POSTIZANJE ENERGETSKI EFIKASNOG I ODRŽIVOG TRANSPORTNOG SISTEMA
MANAGEMENT STRATEGIES FOR ACHIEVING ENERGY EFFICIENTAND SUSTAINABLE TRANSPORT SYSTEM
92     Nikšić Petar
Lučić Miroslav
Stanić Nemanja
  S.W.O.T. ANALIZA - NAČINI ZA NEUTRALISANJE PRETNJE
S.W.O.T. ANALYSIS – THE WAYS OF NEUTRALIZING THREATS
93     Novak Ladislav
Luskova Maria
  STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE UNUTAR TESTIRANJA PREFORMANSI U KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI TRANSPORTA
STATISTIC RESEARCH WITHIN PERFORMANCE TESTING IN THE CRITICAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE
94     Odžakov Ferdinand   ULOGA ODBRAMBENOG SISTEMA REPUBLIKE MAKEDONIJE U OSTVARIVANJU CILJEVA KRIZNOG MENADŽMENTA
ROLE OF THE DEFENSE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
IN ACHIEVING CRISIS MANAGEMENT GOALS
95     Okulich-Kazarin Valeriy
Prichina Olga
Stecenko Irina
  PET JEDNOSTAVNIH I MOĆNIH TEHNIKA ZA NEMATERIJALNU MOTIVACIJU ZAPOSLENIH
FIVE SIMPLE AND POWERFUL TECHNIQUES FOR NON-MATERIAL MOTIVATION OF EMPLOYEES
96     Orešković Branislav   UNAPREĐENJE PRAKSE SPORTSKOG MENADŽMENTA NA PRIMJERU INOVATIVNOG SPORTSKOG PROJEKTA FINANSIRANOG OD EU FONDOVA
IMPROVING THE PRACTICE OF SPORTS MANAGEMENT IN SPORTS EXAMPLE OF THE INNOVATIVE PROJECT FUNDED BY THE EU FUNDS
97     Paladova Tatiana
Maltseva E.
  DRŽAVNO FINANSIRANJE I BUDŽETSKA EFIKASNOST PROGRAMSKI - FOKUSIRANIH DOGADJAJA REGIONALNOG PRIVREDNOG RAZVOJA
STATE FUNDING AND BUDGET EFFICIENCY OF PROGRAM-FOCUSED EVENTS OF REGIONAL INDUSTRY DEVELOPMENT
98     Pasichnyk Iurii Vasyliovych   FINANSIJSKI MENADŽMENT PROTOKA NOVCA U UKRAJINI
FINANCIAL MANAGEMENT OF CASH FLOWS IN UKRAINE
99     Pavlović Ljiljana
Radović Verica
Stanković Milan
  PRIMENA I TRENDOVI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
APPLICATION AND TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY
100     Pavlović Nebojša   MENADŽMENT ZNANJA I DRUŠTVO ZNANJA
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND THE KNOWLEDGE SOCIETY
101     Pavlović Zoran
Ikonić Marko
  DATA MINING KAO PROCES PODRŠKE DONOSIOCU ODLUKE
DATA MINING AS A PROCESS OF DECISION SUPPORT
102     Pelipchuk Svitlana
Nepyivoda Maryana
  ISTORIJSKA PERSPEKTIVA MENADŽMENTA ZA KONSULTOVANJE
HISTORICAL PERSPECTIVE OF MANAGEMENT CONSULTING
103     Pešić Aleksandar
Pešić Duška
Ivković Slavko
  LINGVISTIČKE FUZZY PROMENLJIVE KAO ALAT ANALIZE U MENADŽMENTU INVENTARA
LINGUISTIC FUZZY VARIABLES AS ANALYSIS TOOL IN INVENTORY MANAGEMENT
104     Petrinska-Labudovikj Rozita   UPRAVLJANJE PORTFOLIOM PROJEKATA U TEORIJI I PRAKSI
PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT IN TEORY AND PRACTICE
105     Petrović Pero
Živković Aleksandar
  GRAĐENJE BRENDA I LOJALNOST KLIJENATA KAO ELEMENTI STRATEGIJE POSLOVANJA BANAKA
BRAND BUILDING AND CUSTOMER LOYALTY AS ELEMENTS OF BANKS BUSINESS STRATEGY
106     Popjanev Ilija   MENADŽMENT LOJALNOŠĆU KUPACA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI PRIMENOM “SIX SIGMA” I “THE TOYOTA WAY” METODOLOGIJE
MANAGING CUSTOMER LOYALTY IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY USING SIX SIGMA AND “THE TOYOTA WAY” METHODOLOGY
107     Popović Jovanka
Radić Vlado
Stanković Rade
  UPRAVLJANJE ORGANIZACIONO-KOMERCIJALNIM RIZICIMA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU SRBIJE KROZ MARKETING MENADŽMENT KONCEPT
MANAGEMENT OF SERBIAN HEALTH TOURISM ORGANIZATIONAL AND COMMERCIAL RISKS THROUGH MARKETING MANAGEMENT CONCEPT
108     Prigoda Ludmila   ZNAČAJ INOVATIVNIH KLASTERA U UNAPREĐENJU KONKURENTNOSTI NJEGOVIH ČLANOVA I TERITORIJE U CELINI
THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE CLUSTERS IN IMPROVING COMPETITIVENESS OF ITS MEMBERS AND THE TERRITORY AS A WHOLE
109     Radičević Veljko
Subotić Marko
Milić Dragana
  PROMOVISANJE ODRŽIVOG URBANOG TRANSPORTA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
SUSTAINABLE URBAN TRANSPORT PROMOTION AS A FUNCTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
110     Radovanović Vladimir
Đekić Snežana
Radovanović Blaga
  UPRAVLJANJE OTPADOM VINARIJA U SRBIJI. VRANAC KOMINE KAO IZVOR ANTIOKSIDANTA
WINERY WASTE MANAGEMENT IN SERBIA. VRANAC GRAPE MARC AS THE SOURCE OF ANTIOXIDANTS
111     Ristić Kristijan
Vukašinović Vuk
  SPORTSKI FINANSIJSKI MENADŽMENT
SPORTS FINANCIAL MANAGEMENT
112     Ristić Žarko
Ristić Kristijan
Miljković Ljubomir
  FISKALNO UPRAVLJANJE
FISCAL MANAGEMENT
113     Romančíková Eva   SREDSTVA ŽIVOTNE POLISE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
TOOLS OF ENVIRONMENTAL POLICY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
114     Saksida Vojko   NUŽNOST REFORME SISTEMA PENZIJSKOG OSIGURANJA U SRBIJI
THE NECESSITY FOR PENSION INSURANCE REFORM IN SERBIA
115     Shinkaryuk Oksana V.   SISTEM ZA JAVNE UPRAVE REGIONALNOG HUMANOG RAZVOJA U UKRAJINI
THE SYSTEM OF THE PUBLIC ADMINISTRATION OF REGIONAL HUMAN DEVELOPMENT IN UKRAINE
116     Shterma I. M.
Gorditsa T.M.
  UPRAVLJANJE MREŽOM UNIVERZALNOG MALOPRODAJNOG BANKARSTVA U FINANSIJSKOM SUPERMARKETU
MANAGEMENT OF UNIVERSAL RETAIL BANKING NETWORK IN FINANCIAL SUPERMARKET
117     Shterma Tatiana   RAZVOJ MENADŽMENTA: GLEDIŠTE MENADŽERA
DEVELOPMENT MANAGEMENT: MANAGER ASPECT
118     Shynkaryuk Irina   FORMIRANJE REGIONALNIH UNIVERZITETA - KOMUNIKACIONA POLITIKA
FORMATION OF REGIONAL UNIVERSITY - COMMUNICATION POLICY
119     Sobczak Anna   SUŠTINSKE KOMPETENCIJE ZAPOSLENIH I KONKURENTNOST PREDUZEĆA
CORE COMPETENCE OF ENPLOYEES AND THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
120     Staletić Nada
Simović Aleksandar
Staletić Predrag
  KOMPARATIVNA ANALIZA PRIMENE INTERNET SERVISA U 2012. U ODNOSU NA 2011. GODINU
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPLICATION OF INTERNET SERVICE IN 2012 COMPARED TO 2011
121     Stamatović Milan
Vukajlović Đurđica
Ćosić Dragan
  EFIKASNOST PLANSKE AKTIVNOSTI U PREDUZEĆIMA RAZLIČITE VELIČINE I NIVOA POSLOVANJA
EFFICIENCY PLAN OF ACTIVITIES IN COMPANIES OF DIFFERENT SIZES AND LEVELS OF BUSINESS
122     Stefanski Artur   STRUKTURA KAPITALA PORODIČNOG BIZNISA NA OSNOVU KOMPANIJA STACIRANIH U WIELKOPOLSKOM REGIONU
CAPITAL STRUCTURE OF FAMILY BUSINESSES ON THE BASIS OF THE COMPANIES SEATED IN THE WIELKOPOLSKA REGION
123     Stojanović Vladimir
Bogavac Milija
  MODELOM KORPORATIVNOG PREDUZETNIŠTVA U STICANJE KONKURENTSKE PREDNOSTI
ACQUIRING COMPETITIVE ADVANTAGE THROUGH THE MODEL OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP
124     Stolyarov Vasiliy F.
Stolyarova Victoria V.
  SISTEM FINANSIJSKOG MONITORINGA POSEBNIH TERITORIJA UKRAJINE
SYSTEM OF FINANCIAL MONITORING OF THE SPECIAL TERRITORIES OF UKRAINE
125     Szydlik-Leszczyńska Agata
Leszczynski Marek
  DRUŠTVENE INOVACIJE U PROCESU EKONOMSKE INTEGRACIJE - ODABRANI APSEKTI-
SOCIAL INNOVATIONS IN THE ECONOMIC INTEGRATION PROCESS - SELECTED ASPECTS -
126     Škunca Dubravka   STRATEGIJA RAZVOJA BIZNISA I KONKURENTNOST: STUDIJA SLUČAJA REPUBLIKE SRBIJE
STRATEGIC BUSINESS DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS: THE CASE STUDY OF REPUBLIC OF SERBIA
127     Tasov Konstantin
Stoyanov Ventislav
  STATUS I VEŽBE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM U REPUBLICI BUGARSKOJ - KARAKTERISTIKE TRENUTNE STRATEGIJE
STATUS AND PRACTICES FOR MANAGING CONSTRUCTION WASTE IN THE REPUBLIC OF BULGARIA - CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STRATEGY
128     Todorova Daniela   MOGUĆNOSTI ZA EKONOMSKI RAZVOJ BUGARSKE KROZ JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
OPPORTUNITIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF BULGARIA THROUGH PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
129     Todorović Zoran   UPRAVLJANJE ODRŽIVIM TURIZMOM U CRNOJ GORI
MANAGING SUSTAINABLE TOURISM IN MONTENEGRO
130     Toš Bublić Tajana
Pavičić Nikolina
Rešetar Zlatko
  POSLJEDICE GLOBALIZACIJE NA SIROMAŠTVO I JAZ IZMEĐU BOGATIH I SIROMAŠNIH
GLOBALIZATION EFFECTS UPON POVERTY AND THE GAP BETWEEN THE RICH AND THE POOR
131     Urošević Snežana
Stamatović Milan
  UPRAVLJANJE ZNANJEM I LJUDSKIM RESURSIMA - FAKTORI POVEĆANJA ORGANIZACIONIH PERFORMANSI
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT - CONTRIBUTING FACTORS TO ORGANIZATIONAL PERFORMANCE
132     Vaisilova Emilia   RAČUNOVODSTVO – KLJUČNI ELEMENT U UPRAVLJANJU KOMPANIJOM
ACCOUNTING - A KEY ELEMENNT IN COMPANY MANAGEMENT
133     Valishvili Tamara
Valishvili Tea
  IMPLEMENTACIJA METODE ZASNOVANOG PROBLEMA UČENJEM NA AKAKI TSERETELI OKRUŽNOM UNIVERZITETU
IMPLEMENTATION OF THE METHOD OF PROBLEM-BASED LEARNING AT THE AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY
134     Vassilev Vasko   UPRAVLJANJE PROMENAMA POBOLJŠANJEM PROIZVODNE STRUKTURE TRANSPORTA - NOVI IZAZOVI
CHANGE MANAGEMENT AND IMPROVEMENT OF PRODUCTION STRUCTURE OF TRANSPORT - NEW CHALLENGES
135     Vdovichen Anatolii   ULOGA MODERNOG UPRAVLJANJA ZEMALJA TROJSTVA U DISPROPORCIONALNOM RAZVOJU GLOBALNE EKONOMIJE
ROLE OF THE MODERN MANAGEMENT OF THE WORLD TRIAD COUNTRIES IN THE DISPROPORTIONAL DEVELOPMENT OF GLOBAL ECONOMY
136     Veljović Nenad   ULOGA I ZNAČAJ AGROBIZNISA U ORGANSKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
THE ROLE AND IMPORTANCE OF AGRIBUSINESS IN ORGANIC FARMING
137     Vladisavljević Radovan
Nikolić Dragoslav
Nikolić Vojkan
  RAZVOJ NOVOG PROIZVODA POD UTICAJEM E – BIZNISA
NEW PRODUCT DEVELOPMENT UNDER THE INFLUENCE OF E – BUSINESS
138     Vučinić Dragan   KONKURENTNOST I SMANJENJE RIZIKA KAO OSNOVA ZA PRIVLAČENJE STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U SRBIJU
COMPETITIVENESS AND RISKS REDUCTION AS A BASIS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN SERBIA
139     Vučković Jovo
Trmčić Snežana
  STRATEŠKO RAZVIJANJE ZIMSKOG TURIZMA,UZ MOGUĆNOST KORIŠĆENJA PRIRODNIH RESURSA I ENOGASTRONOMIJE U RURALNOM PODRUČJU
STRATEGIC DEVELOPMENT OF WINTER TOURISM,WITH THE POSSIBILITY OF USING NATURAL RESOURCES AND ENOGASTRONOMY IN RURAL AREA
140     Vujatović Branko
Kršljanin Dejan
  PRIMENA PROGRAMA EXPERT CHOICE U PROCENI BEZBEDNOSNE UGROŽENOSTI INFORMACIONOG SISTEMA
APPLICATION OF THE "EXPERT CHOICE" PROGRAM IN THE VULNERABILITY ANALYSIS OF INFORMATION SYSTEM
141     Vyklyuk Yaroslav
Yevdokymenko Valeriy
  NOVE METODE LAKOG RACUNANJA U REGIONALNOJ STRATEGIJI RAZVOJA
NEW METHODS OF SOFT COMPUTING IN REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY FORMATION
142     Živanović Nada
Živanović Vlada
Živanović Marija
  STRATEGIJA EFIKASNIH POBOLJŠANJA POSLOVNIH PROCESA REINŽENJERING METODOM
EFFECTIVE STRATEGY TO IMPROVE BUSINESS PROCESSES BY BUSINESS PROCESS REENGINEERING METHOD
143     Živanović Vlada
Živanović Nada
Živanović Marija
  MENADŽMENT KVALITETOM I PREDUZETNIČKI BIZNIS
QUALITY MANAGEMENT AND ENTREPRENEURIAL BUSINESS
144     Živković Ivana
Janjić Danijela
Vasiljević Aleksandar
  EKO MENADŽERI U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA
ENVIRIONMENTAL MANAGERS IN SUSTAINBLE DEVELOPMENT
145     Županović Ivo   ADAPTIBILNOST MENADŽMENTA TURISTIČKE DESTINACIJE U ODNOSU NA AKTUELNE TRŽIŠNE TRENDOVE
ADAPTABILITY OF TOURIST DESTINATION MANAGEMENT IN RELATION TO CURRENT MARKET TRENDS