Fight Against Fraud & Corruption 2014
Borba protiv prevara i korupcije 2014                                             Home
O konferenciji / Basic Info
Organizatori / Organizers
Impresum / Imprint
Uvodna reč / Foreword
Sadržaj / Table of Contents
Recenzenti / Reviewers
Sponzori / Sponsors

Acrobat Reader Installer


PREDGOVOR

Spektakularni izveštaji o gubicima, korporativna rušenja i velike afere u poslednje vreme fokusirali su pažnju rukovodstava preduzeća, vlasnika i regulatora korporativnog upravljanja, na neuspehe strategija upravljanja rizicima, kao i rasprostranjeno postojanje neetičkog poslovnog ponašanja, prevare i korupcije. Tipični primeri uključuju lažne uplate, kreditne, hipotekarne i lizing prevare, lažiranje faktura, mito, rabate i lažne tvrdnje garancija, sukobe interesa, lažno prijavljivanje i još mnogo toga. Široko su rasprostranjeni neetičko poslovno ponašanje i ozbiljno narušavanje ugleda i morala organizacija što dovodi do direktnih ili indirektnih, ali velikih gubitaka (procenjuje se na između 2 i 5% od prometa).
Iako većina organizacija danas ima neki oblik strategije reagovanja, gotovo uvek se postavlja isto pitanje: Zašto je tako teško posvetiti se prepoznavanju ranih znakova upozorenja? Verovatno jedan od razloga je vreme koje treba uložiti u aktivno sprečavanje prevare, korupcije i neetičkog poslovnog ponašanja, iako je ono obično znatno manje u poređenju sa vremenom i sredstvima koja su neophodna za sprovođenje istrage. Uprkos značaju problema, mnogi menadžeri i dalje nisu prošli bilo kakvu formalnu obuku o tome kako da identifikuju crvene zastavice i kako da se bave njima, i što je najvažnije, da postanu otporni na sve oblike neetičkog ponašanja i poslovanja, uključujući i prevare i korupcije.
U savremenom poslovanju primena računara je neizostavna. Većina korisnika poznaje osnove primene računara, ali je izuzetno mali broj upoznat sa mogućnostima, kao i opasnostima koje primena računara nosi sa sobom. Kompjuterska ili digitalna forenzika kao primena naučnih metoda u cilju identifikacije, prikupljanja i analiziranja podataka uz očuvanje integriteta originalnog dokaza i lanca nadležnosti u cilju utvrđivanja potencijalnih digitalnih dokaza intenzivnom primenom računara svakim danom dobija na značaju. Forenzički alati omogućuju povraćaj i analizu obrisanih, skrivenih i privremenih fajlova kojima se ne može pristupiti na uobičajeni način. Kompletan sistem za prikupljanje, analizu i pravljenje izveštaja o dokazima prihvatljivim za sud kao i za oporavak izgubljenih podataka, zbog svoje prirode i svojih metoda, može se primeniti i u javnom sektoru, i u privatnom sektoru i u sektoru civilnog društva.
Ova konferencija je prilika da se naučnici, eksperti, privrednici i šira javnost upoznaju sa trenutnim stanjem i perspektivama u okviru tematskih oblasti obuhvaćenih programom. Ove godine će se posebna pažnja posvetiti digitalnoj forenzici i informacionoj bezbednosti kod nas i u okruženju uz uvažavanje koncepta povezanosti na globalnom nivou.

U Beogradu,                                                             Prof. dr Milija Bogavac
11.12.2014PREFACE

Spectacular reports of losses, corporate destruction and large scandals in recent years have focused attention on the leadership of companies, owners and regulators of corporate governance, on the failures of risk management strategies, as well as the widespread existence of unethical business conduct, fraud and corruption. Typical examples include fraudulent payments, credit, mortgage and leasing fraud, falsifying invoices, bribes, rebates and false warranty claims, conflicts of interest, false reporting and much more. Unethical business behavior is widespread and are seriously damaging the reputation and morale of organizations, which leads to direct or indirect major losses (estimated to be between 2 and 5% of turnover)
Even though most organizations today have some form of reaction strategy, the same question is almost always asked: Why is it so hard to be committed to recognizing the early warning signs? One of the reasons is probably the time needed to invest in actively preventing fraud, corruption and unethical business behavior, even though it is usually significantly less in comparison to the time and resources required to conduct the investigation. Despite the importance of the problem, many managers still have not gone through any formal training on how to identify the red flags and how to deal with them and, most importantly, how to become resistant to all forms of unethical behavior and business, including fraud and corruption.
In modern business practices, the use of computers is inevitable. The majority of users are familiar with basic computer use, but very few are aware of the possibilities, as well as the dangers that computer usage carries. Computerized or digital forensics as the application of scientific methods with the goal to identify, collect and analyze data while preserving the integrity of the original evidence and chain of custody in order to determine the potential digital evidence with intensive computer use becomes more important every day. Forensic tools allow recovery and analysis of deleted, hidden and temporary files that cannot be accessed in a conventional manner. A complete system for gathering, analyzing and creating evidence reports acceptable for court use and to recover lost data, due to its nature and its methods, can be applied in the public sector, the private sector and in the civil society sector.
This conference is an opportunity for scientists, experts, businessmen and the general public to become aware of the current situation and perspectives in the scope of the thematic areas covered by the program. This year, special attention will be paid to digital forensics and information security both here and in surrounding areas while taking the concept of global connections into account.

In Belgrade,                                                             Prof. Dr. Milija Bogavac
11/12/2014